מה תחשוב כשתאמר שוב את שלוש עשרה מידות הרחמים ?

הרה״ג ברוך צבי גרינבוים

09/26/2023

22:11

images-1

הרה״ג ברוך צבי גרינבוים

פרשת תזריע

יסורים של אהבה
על צרעת הבתים נאמר בפרשתנו:
“ונתתי נגע צרעת” ואמרו חז’ל: ‘בשורה טובה היא להם שנגעים באים עליהם , לפי שהטמינו הגויים יושבי הארץ מטמונות זהב בקירות הבתים – כל 40 שנה שהיו ישראל במדבר, ועל ידי הנגע – נותץ את הבית ומוצאן’.
היתכן, הרי הנגעים באים בגלל חטאי לשון הרע וגאווה, ומדוע שהחוטא ירוויח מטמון מהעונש שמגיע לו?
ללמדנו, שעונשי שמים לא נועדו להכאיב לאדם אלא לגרום לו לעצור את זרם החיים ולהיבנות מחדש.
היסורים אוצרים בתוכם עתיד מזהב, אם רק נפרק נכון את ה’קירות הנגועים’ של יסורי חיינו – נמצא אוצרות..
(חלקי בקהילתי)

סטטוס
לשבת

אמרו חז”ל: ‘ ברית כרותה לי”ג מידות שאינן חוזרות ריקם, שנאמר: “הנה אנוכי
כורת ברית” – אמר הקב”ה, כל זמן שישראל חוטאים – יעשו לפני כסדר הזה ואני

מוחל להם ‘ . (ראש השנה יז:)
דרושה הבנה.

 1. מה הסוד שיש בהזכרת י”ג המידות, שהן מועילות לייצר סליחה?
 2. בכל סליחות הימים הנוראים, אנו חוזרים פעמים רבות על י”ג מידות. מהי
  המטרה בהזכרת מידותיו של ה’ שוב ושוב, ומדוע לא תספיק אמירה אחת
  בכוונה?
 3. חז”ל דקדקו בלשונם, באמרם: שי”ג מידות “אינן חוזרות ריקם” – דהיינו
  שאינם חוזרות לריק בלי להשפיע כלום, ותמיד תועיל אמירת י”ג מידות
  במשהו. מהו ה’משהו’ הזה שקורה פעם שאומרים י”ג מידות?
  יסוד גדול: הצלחת אמירת יג’ המידות בנויה על שלושה עקרונות:

אמונה – שאיפה – תפילה

יסודה של הברית הכרותה באמירת מידותיו של ה’, פועלת: א. לפי עוצמת
האמונה בה’ שהוא טוב ומיטיב. ב. בשאיפה להיות טוב כמו ה’. ג. בתפילה

לסייעתא דשמיא להצליח להיות טוב באמת.

כשיהודי מאמין במגמת ההטבה המוחלטת של ה’, ובהיותו של ה’ א-ל מלא
רחמים, רחום וחנון, והוא מצרף לאמונה זו שאיפה כנה ואמתית – ‘ללכת בדרכיו’
ולהיות בעצמו איש טוב, רחום וחנון – השאיפה הזו מייצרת אצל האדם שינוי
פנימי, שינוי המביא בעקבותיו – מידה כנגד מידה – שינוי אלוקי ביחס אליו, והוא

זוכה לסליחה ורחמים.

אם יהודי רוצה לזכות לחסדים אלוקיים, עליו להיות בעצמו גם כן בעל חסד, ואם
הוא רוצה לזכות בוויתור על חטאיו, עליו לוותר בעצמו על האגו שלו, ולהתנהג
בסבלנות וברגישות עם כל סביבתו. ההבטחה המדהימה שניתנה בהזכרת שמות
ההנהגה האלוקיים הללו היא, שהאמונה במידות הרחמים, והשאיפה ‘ללכת
בדרכיו’ של ה’ – הן שמעוררות רחמים. שאיפות אלו והתפילות להגשמתן בחיי
היומיום – הן עצמן מטהרות את הלב. כל אמירה שכזו ‘אינה שבה ריקם’, והיא
מייצרת ‘משהו’ של שינוי, ומול כל שינוי קטן לטובה שקורה בתוך הלב – בעקבות

בס”ד
החזרה וההפנמה של ההנהגות הטובות הרצויות – תתקיים ההבטחה

האלוקית לרחמים ולסליחה.

מקור הדברים:

” שלוש עשרה מידות, שבהם יהיה האדם דומה אל קונו, שהן מידות של
רחמים עליונות, וסגולתן – כי כמו שיהיה האדם מתנהג למטה כך יזכה לפתוח

לו מידה עליונה למעלה ” רבי משה קורדוברו – ספר תומר דבורה

 • הצעה מעשית –
  אמונה – שאיפה – תפילה
 • הצעה לכוונת השמות בשפה עכשווית –

ה’ – אני מאמין בכוח היותך טוב ומטיב באופן קבוע ומושלם,
והריני שואף ללכת בדרכך; אנא ה’, תן בי את הכוח להיות
טוב ומטיב לאחרים באופן קבוע ומושלם, עד שאהיה במהותי
איש טוב; ובזכות אמונתי ושאיפתי – אחזיק מעמד להתנהג
טוב תמיד.

ה’ – אני מאמין בכוח היותך טוב ומטיב בכל מצב ובכל זמן,
והריני שואף ללכת בדרכך; אנא ה’, תעורר בי את התשוקה
לחזור בתשובה בכל מצב וזמן. ואם חטאתי, תן לי כוח לשוב
בתשובה ולהיות איש טוב ומטיב; ובזכות אמונתי ושאיפתי,
תקבל את תשובתי.

בס”ד
א-ל – אני מאמין בכוח היותך בעל הכוחות כולם שמגמתם
להיטיב, והריני שואף ללכת בדרכך; אנא ה’, תן לי את הכוחות
שאצליח לשלוט ביצרי, ואתגבר על כל המידות הרעות
ששולטות עלי ומפריעות לי בעבודת ה’, ושיהיה לי כוח להיות
מהנעלבים ואינם עולבים; ובזכות אמונתי ושאיפתי, תסיר
מעלי כוחות הרעים.

רחום – אני מאמין בכוח היותך בעל הרחמים, והריני שואף
ללכת בדרכך; אנא ה’, תן בי כוח להיות רחמן כמוך, ותמלא
אותי במידת הרחמים כדי שארחם על כל מי שמסביבי;
ובזכות אמונתי ושאיפתי – תרחם גם עלי.

וחנון – אני מאמין בכוח היותך מלא במידת החנינה, והריני
שואף ללכת בדרכך ; אנא ה’, תן בי את הכוח להיות חנון כמוך
ולהתנהג עם סביבותיי לפנים משורת הדין ; ובזכות אמונתי
ושאיפתי – אזכה ממך גם אני למתנות חינם.

ארך אפיים – אני מאמין בכוח היותך מאריך אף, והריני שואף
ללכת בדרכך; אנא ה’, תן בי את הכוח להתנהג כמוך במידת
הענווה, הסבלנות והוויתור, ואצליח להתאפק מלכעוס, ואזכה
לקיים בשלימות מצוות “ואהבת לרעך כמוך”; ובזכות אמונתי
ושאיפתי, תתנהג איתי בסלחנות וויתור.

ורב חסד – אני מאמין בכוח היותך ‘אלוקי החסד’, והריני
שואף ללכת בדרכך; אנא ה’, תן בי את הכוח להתנהג כמוך
ולהיות ‘איש חסד’, העסוק בתיקון עולם ולא רק בתיקון עצמי,

בס”ד
ואזכה להיטיב עם סביבותיי בכל מצב , גם כשמכעיסים אותי
חבריי או בני משפחתי; ובזכות אמונתי ושאיפתי, תעשה גם
איתי חסד.

ואמת – אני מאמין בכוח היותך ‘אלוקי האמת’ שהבטחותיו
לטובה ודאי יתקיימו , והריני שואף ללכת בדרכך ; אנא ה’, תן
בי את הכח להתנהג כמוך ולהיות ‘איש אמת’, שאחיה חיים
אמיתיים, שאדבר רק אמת, ואצליח להתנהג עם סביבותיי
בהטבה אמיתית ולא רק מהשפה ולחוץ; ובזכות אמונתי
ושאיפתי, תיטיב איתי גם אם איני זכאי.

נוצר חסד – אני מאמין בכוח היותך ‘אלוקי הגמול’, והריני
שואף ללכת בדרכך; אנא ה’, תן בי את הכוח להתנהג כמוך
ולגמול טובה עם כל מי שהיטיב איתי אפילו במשהו, ותן בי
כוח לראות בבני משפחתי ובכל סביבותיי רק טוב, ואצליח לדון
אותם לכף זכות; ובזכות אמונתי ושאיפתי – תדון גם אותי
לזכות, ותגמול איתי חסד אפילו על מעשים קטנים.

לאלפים – אני מאמין בכוח היותך ‘אלוקי החסדים’ הגומל
לטובים חסד אין סופי, והריני שואף להיות כמוך ;אנא ה’,
תשפיע עלי מחסדך שאצליח לעשות חסדים עצומים
ומשמעותיים המיטיבים עם אלפי איש, ואיטיב גם עם אותם
אלו שרחוקים מעבודת ה’; ובזכות אמונתי ושאיפתי – תגמול
איתי ועם הבאים אחרי חסד עולם.

נושא עוון – אני מאמין בכוח היותך ‘אלוקי המחילה’ , והריני

בס”ד
שואף ללכת בדרכך; אנא ה’, תן לי את הכח למחול לאחרים
כמוך, ותשפיע עלי ממידת הסליחה שלך להתנהג באחווה
ורעות עם אותם שפגעו בי בכוונה, ואצליח להתעלם
ממעשיהם הרעים ולנהוג איתם בצורה עניינית ; ובזכות
אמונתי ושאיפתי, תסלח גם לי על עבירותי שעשיתי בכוונה.

ופשע – אני מאמין בכוח היותך ‘אלוקי הכפרה’, והריני שואף
ללכת בדרכך; אנא ה’, תן בי כח להתנהג כמוך ולמחול תמיד,
ותשפיע עלי ממידתך הטובה להתנהג בשיווי נפש מול אותם
שנלחמים בי, ואצליח להיות מאלו המעבירים על מידותיהם;
ובזכות אמונתי ושאיפתי, תכפר לי גם על עבירותי שנעשו
בכוונת מרידה.

וחטאה – אני מאמין בכוח היותך ‘אלוקי הסליחה’, והריני
שואף ללכת בדרכך; אנא ה’, תשפיע עלי ממידת הסליחה
שלך כדי שאצליח להתנהג עם סביבותיי בנחת ובשלווה,
למרות שהם אינם מתנהגים כרצוני ;ובזכות אמונתי ושאיפתי,
תסלח גם לי על עבירותי שנעשו בשגגה.

ונקה – אני מאמין בכוח היותך ‘אלוקי הטהרה’ –המטהר
ומנקה את הלב מכל פגם , והריני שואף ללכת בדרכך, אנא
ה’, תן בי את הכח לנקות את ליבי מכל הרישומים שהותירו בי
העבירות שעברתי, כדי שאחיה חיים טובים באמת, ואתנהג
עם כל סביבותיי באופן הכי נקי ומושלם; ובזכות אמונתי
ושאיפתי, תקרב אותי אליך כאילו לא חטאתי מעולם, ויהיה לי
לב נקי וטהור .

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד כותרות

אקטואליה

להמשיך הלאה או נקסט?

אקטואליה בהלכה

מט"ח של ריבית

אקטואליה

מדינה של גהינום

כותרות משנה

התנערי מעפר החול

אולי יעניין אותך גם

A "Heder" an orthodox Jewish school
1965/01/01 Copyright © IPPA 03750-005-13 
          Photo by Barzelai Avraham
התנערי מעפר החול
pexels-pixabay-161561
זכרונות מן העבר
_f33664f9-39b9-4ce5-9527-b38b301417be
לוח השנה היהודי - חלק ב'
WhatsApp Image 2022-07-28 at 18.26.55
ליל שישי של חלקי - הסיירת
סגור נגישות